Poptastic Confessions

Poptastic Confessions

Follow by Email

Monday, February 10, 2014

Golau Arall by Gwenno

Dear Poptastic Readers,

Welsh pop star Gwenno is back with another lovely single called "Golau Arall" (Another Light). It is the second single from her forthcoming album Y Dydd Olaf (The Last Day). And it's available today! Go to the bottom of this page to read this blog entry in Welsh. (Ewch i waelod y dudalen hon er mwyn darllen y cofnod blog yn y Gymraeg.)The new song starts off a bit folksy until the drums start. And then it becomes a bit mysterious. Gwenno vocals are soaring over the somewhat dark pop song. And that make for a nice blend for this mid-tempo affair. 


Gwenno

Gwenno's full length album will be out in March 2014. You might remember that she had an incredible EP out in the summer of 2012 called Ymbelydredd (Radiation), which featured two of my favourite songs by her: "Ymbelydredd" and "Despenser St."The artwork for Gwenno's new single was done with her sister (notice I didn't say older or younger) Ani, who used to be in The Pipettes with Gwenno. Ani now fronts the band The Lovely WarsYes, it is because of The Pipettes that I now find myself listening to Welsh music, even though I don't speak Welsh. And I love it!

You can listen to the new song here ...

Now there are a couple of ways to purchase the song so you support the artist. You can go directly to Gwenno's record label website: Peski.co.uk and buy the downloads from them. They are quite nice and they make it very easy. While you're there, you can pick up a limited-edition CD. Both CD and download come with another track ... a b-side if you will ... called "Anthem Y Weriniaeth Newydd" (New Republic Anthem) and a remix of "Golau Arall" by Islet

You can also buy the songs on iTunes if that's your thing. However, I just looked and it isn't there today. But it probably will be later this week.. Or, if you'd really like to support the indie artist, buy them at both outlets! Don't delay, buy it today!Don't forget, Gwenno's first single from her new album came out at the end of 2013. It was called "Chwyldro" (Revolution) and it was quite nice! It is available on iTunes as well as Peski.co.uk, too!

Cheers then,
—Davearama

P.S. Get updated on Gwenno by liking her official Facebook page. And if you'd like to read an interview that Gwenno did with Poptastic Confessions, click on the link in this sentence.

***


Rhaglenni darllen Poptastic annwyl ,

Seren pop Cymraeg Gwenno yn ôl gyda sengl hyfryd arall a elwir yn " Golau Arall " . Dyma'r ail sengl o'i albwm sydd i ddod Y Dydd Olaf . Ac mae'n ar gael heddiw !

Mae'r gân newydd yn dechrau oddi ar ychydig yn folksy tan y drymiau ddechrau. Ac yna mae'n dod yn ychydig yn rhyfedd . Llais Gwenno yn codi i'r entrychion dros y gân bop braidd yn dywyll . Ac mae hynny'n gwneud ar gyfer cyfuniad braf ar gyfer y berthynas canol - tempo .

Bydd albym hyd llawn Gwenno fod ym mis Mawrth 2014. Efallai y byddwch yn cofio bod ganddi EP anhygoel yn yr haf 2012 o'r enw Ymbelydredd  , a oedd yn cynnwys dau o fy hoff ganeuon gan ei : " Ymbelydredd " a " Despenser St "

Mae'r gwaith celf ar gyfer sengl newydd Gwenno yn ei wneud gyda'i chwaer ( yn sylwi nad oeddwn yn dweud hŷn neu iau ) Ani , a arferai fod yn The Pipettes â Gwenno . Ani bellach yn wynebu'r band Rhyfeloedd Lovely . Ydy, mae'n oherwydd y Pipettes fy mod bellach yn dod o hyd i fy hun yn gwrando ar gerddoriaeth Cymru , er nad wyf yn siarad Cymraeg . Ac yr wyf wrth fy modd!

Erbyn hyn mae dwy ffordd i brynu'r gân er mwyn i chi cefnogi'r artist. Gallwch fynd yn syth i gofnodi wefan label Gwenno yn : Peski.co.uk a phrynu'r downloads oddi wrthynt . Maent yn eithaf 'n glws ac maent yn ei gwneud yn hawdd iawn . Tra byddwch chi yno , gallwch godi cyfyngedig - argraffiad CD . Mae CD a llwytho i lawr yn dod gyda trac arall ... bob- ochr b os byddwch yn ... o'r enw " Anthem Y Weriniaeth Newydd " (New Gweriniaeth Anthem ) a remix o " Golau Arall " gan Islet .

Gallwch hefyd brynu y caneuon ar iTunes os yw hynny'n eich peth. Fodd bynnag , yr wyf yn jyst yn edrych ac nid yw'n yno heddiw . Ond mae'n debyg y bydd yn ddiweddarach yr wythnos hon .. Neu , os ydych chi wir yn hoffi i gefnogi'r artist indie , yn eu prynu yn y ddau allfeydd ! Peidiwch ag oedi , ei brynu heddiw !

Peidiwch ag anghofio , daeth sengl cyntaf Gwenno oddi wrth ei halbwm newydd ar ddiwedd 2013 . Cafodd ei enw " Chwyldro " ( Chwyldro ) ac roedd yn eithaf 'n glws ! Mae ar gael ar iTunes yn ogystal â Peski.co.uk , hefyd!

Lloniannau hynny,
- Davearama

P.S. Cael ei diweddaru ar Gwenno drwy hoffi ei thudalen swyddogol Facebook . Ac os hoffech i ddarllen cyfweliad a wnaeth Gwenno gyda Confessions Poptastic , cliciwch ar y ddolen yn y frawddeg hon No comments:

Post a Comment